title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ตรวจสอบควบคุมน้ำหนักบรรทุก
ลงวันที่ 26/10/2561

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 มอบหมายให้นายนิติวัฒน์ กันชาติ
หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ตรวจสอบควบคุมน้ำหนักบรรทุก
ของรถบรรทุกและยานพาหนะ วิ่งบนทางหลวงตามกฎหมายกำหนด บนทางหลวงหมายเลข 1
ตอนควบคุม 1201 ตอน สามัคคี - บ้านหวด กม.740+390 ฝั่งขาขึ้น บริเวณบ้านท่าสี


'