title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/12/2564 528/35/65/38 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑,๕๐๐ ลิตร 01/12/2564 528/35/65/34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/11/2564 528/งท/30/65/15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จพนวน ๔ รายการ 26/11/2564 528/45/65/33 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 24/11/2564 528/งท/30/65/16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างซ่อมยานพาหนะ 23/11/2564 528/งท/-/65/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ 23/11/2564 528/งท/-/65/14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 23/11/2564 528/งท/30/65/11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/11/2564 528/60/65/29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 19/11/2564 528/60/65/26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้างงานขุดซ่อม ปริมาณงาน 1,190 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 18/11/2564 528/-/65/25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 17/11/2564 528/งท/30/65/10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 16/11/2564 528/งท/35/65/7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ รายการ 17/11/2564 528/-/65/24 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/11/2564 528/งท/30/65/6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 899 รายการ