title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 08/04/2564 9,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 08/04/2564 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 วัสดุสำนักงาน 12 รายการ 05/04/2564 9,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/04/2564 6,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 07/04/2564 142,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสือมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานข้อมูลการประกาศประกวดราคาจ้าง และรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 01/04/2564 31,947.21 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ) 01/04/2564 59,840.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 31/03/2564 27,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๑๑๒๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีตโดยวิธี (SUB SEALING) 25/03/2564 497,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 24/03/2564 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 16/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 24/03/2564 358,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 24/03/2564 38,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 827 รายการ