title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/06/2562 74,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 19/06/2562 11,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/06/2562 478,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/06/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 12/06/2562 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 13,996.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 11/06/2562 9,061.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/06/2562 123,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 10/06/2562 19,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 07/06/2562 32,204.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) 07/06/2562 379,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 05/06/2562 39,098.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/06/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/06/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/06/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 187 รายการ