title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗ รหัสงาน๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๑๓๖ ตร.ม.) 11/04/2567 2,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 04/04/2567 14,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 04/04/2567 15,533.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA.และอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ 04/04/2567 236,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/04/2567 99,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/04/2567 99,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๑๑+๕๐๐ -๑๑+๗๔๘ (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 179,862.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำ ขนาด 3 นิ้ว 04/04/2567 5,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 03/04/2567 44,156.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเปลี่ยนหม้อลมเบรคและปั๊มเบรคพร้อมอุปกรณ์ 04/04/2567 10,105.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 02/04/2567 112,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 02/04/2567 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท(งานเงินทุน) 02/04/2567 55,923.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท 02/04/2567 42,732.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,610 รายการ