title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 21/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 21/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด บริเวณ กม.๗๓๘+๕๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2566 5,841,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ 17/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 16/03/2566 7,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. 17/03/2566 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 13/03/2566 308,834.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 07/03/2566 57,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ 03/03/2566 16,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 03/03/2566 40,645.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 28/02/2566 497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/02/2566 6,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน 21/02/2566 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 14/02/2566 101,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน ๑ รายการ 16/02/2566 41,948.28 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,358 รายการ