title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 19/11/2562 7,667.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 19/11/2562 199,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 19/11/2562 194,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 102,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/11/2562 488,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/11/2562 171,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 13/11/2562 6,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 13/11/2562 5,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 11/11/2562 238,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 05/11/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 369 รายการ