title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
หมวดทางหลวงวังเหนือ
ลงวันที่ 20/11/2561

หมวดทางหลวงวังเหนือ ประวัติ ความเป็นมาของหมวดทางหลวงวังเหนือ
หมวดทางหลวงวังเหนือ เดิมใช้ชื่อว่า หมวดการทางวังเหนือ ได้จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ .1.9/21/2546 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หมวดการ ทางวังเหนือ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 103 50200 ที่ กม. 100 + 484.5
ตอน จุดสุดทางเลี่ยงเมืองแจ้ห่ม – บรรจบทางหลวงหมายเลข 120 ภายใน พื้นที่ 18 ไร่ มีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 103,1035,1200201 และ 1200202.
ที่อยู่ หมวดทางหลวงวังเหนือ ม.2 บ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140


'