title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗ รหัสงาน๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๑๓๖ ตร.ม.) 11/04/2567 eb.ลป.2/26/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๑๑+๕๐๐ -๑๑+๗๔๘ (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 528/-/67/70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๗+๕๐๐-กม.๘๑๐+๕๒๕ (LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๒๕ กม.) 01/04/2567 eb.ลป.2/25/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๔+๓๖๖-กม.๓๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๗๘ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/23/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๘+๖๐๗-กม.๓๔+๐๑๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๒,๑๔๘ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/24/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๒๘-กม.๗๘๙+๗๙๖ RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๙,๘๔๔ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/20/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๑+๒๘๐-กม.๙๓+๙๖๖ ปริมาณงาน ๓๑,๒๘๓ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/21/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๖๗+๘๕๐-กม.๗๗๐+๕๖๕ (LT.) ปริมาณงาน ๓๐,๔๙๓ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/19/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๙๓+๕๕๐-กม.๗๙๔+๙๐๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๔,๘๕๐ ตร.ม. 01/04/2567 eb.ลป.2/22/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอน สันติสุข-วังเหนือระหว่างกม.๕๖+๒๐๐-กม.๑๐๓+๐๗๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๓๐ตร.ม.) 29/03/2567 eb.ลป.2/15/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๒๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๓+๐๐๐-กม.๕๕+๙๕๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๖๑ตร.ม.) 29/03/2567 eb.ลป.2/18/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๑๐งานป้ายข้างทาง ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๓๓๔ตร.ม.) 29/03/2567 eb.ลป.2/12/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้างตามฯiกิจกรรมอำนวยฯปี๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๒๐ งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน ๔ ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๒๗+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง (๓,๙๙๙ EACH.) 29/03/2567 eb.ลป.2/10/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้างตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๗๖+๖๑๗-กม.๗๗๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๕ ต้น) 28/03/2567 eb.ลป.2/13/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีพ.ศ.๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๑๐๐งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดงระหว่างกม.๓+๐๐๐- กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ 28/03/2567 eb.ลป.2/7/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 246 รายการ