title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ ๑ รายการ 13/07/2566 คค 06012/พ.1/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ 26/05/2566 คค 06012/พ.1/2/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม๔+๐๐๐-๐๐๐-กม.๘+๕๐๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๗๗ต้น 29/03/2566 ลป.2/24/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด บริเวณ กม.๗๓๘+๕๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/03/2566 ลป.2/23/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ประกาศขายเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ 17/03/2566 คค 06012/พ.1/1/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. 17/03/2566 ลป.2/22/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๐+๗๙๐-กม.๗๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/12/2565 ลป.2/21/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๔๓+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง (๑๐๗ ต้น) 20/12/2565 ลป.2/19/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนหัวทุ่ง-แจ้ห่มระหว่างกม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง ๑๒๘ ต้น 20/12/2565 ลป.2/20/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่างกม.๒๕+๐๖๐-กม.๒๙+๓๔๕ปริมาณงาน๑แห่ง 03/11/2565 ลป.2/18/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๐+๗๙๐-กม.๗๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/11/2565 eb.ลป.2/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๘๘+๕๐๐-กม.๙๑+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๖๐ ตร.ม. 04/11/2565 ลป.2/15/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๔+๒๐๐-กม.๘๐๗+๕๐๐ (NB) ปริมาณงาน ๓๔,๑๖๗ ตร.ม. 04/11/2565 ลป.2/11/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 04/11/2565 ลป.2/13/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๓๐๑-กม.๒+๙๖๕ ปริมาณงาน ๓๑,๙๖๘ ตร.ม. 03/11/2565 ลป.2/9/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 147 รายการ