title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประวัติแขวงทางหลวงลำปางที่2
ลงวันที่ 09/11/2561

 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เดิม เป็นสำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ได้จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/21/2546 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2546   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ จึงได้มีการจัดตั้ง  สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1039   ที่  กม.3+570 ตอน ลำปาง – ห้างฉัตร ภายในพื้นที่ 76 ไร่  มีหน้าที่รับผิดชอบหมวดการทางทั้งหมด 5 หมวดการทาง ได้แก่ หมวดการทางลำปางที่ 1, หมวดการทางลำปางที่ 2, หมวดการทางแจ้ห่ม, หมวดการทางงาว และ หมวดการทางวังเหนือ ซึ่งสายทางควบคุมได้รับโอนมาจากแขวงการทางลำปาง, แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2, แขวงการทางพะเยา, และแขวงการทางแพร่         

                       ต่อมากระทรวงคมนาคมได้ประกาศให้เป็นแขวงทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9 / 7/ 2558 ให้เป็น แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีหมวดการทางที่รับผิดชอบ 5 หมวด และหมวดการทางได้เปลี่ยนชื่อดังนี้ หมวดการทางลำปางที่ 1 เปลี่ยนเป็น หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ, หมวดการทางลำปางที่ 2 เปลี่ยนเป็น หมวดทางหลวงบ้านเอื้อม, หมวดการทางแจ้ห่ม เปลี่ยนเป็น หมวดทางหลวงแจ้ห่ม, หมวดการทางงาว เปลี่ยนเป็น หมวดทางหลวงงาว, หมวดการทางวังเหนือเปลี่ยนเป็นหมวดทางหลวงวังเหนือ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9 / 14 / 2558 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2558

                  ที่ตั้ง: แขวงทางหลวงลำปางที่ 2   289 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    โทรศัพท์ 054-231125   โทรสาร 054-231103 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงานบำงรุงทางลำปางที่ 2

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล พ.ศ.
1 นายสถิตย์  เลาหเจริญยศ  2546 - 2547 
2 นายบรรลือ  อาชีวะ  2547 - 2549
3 นายปรีชา  เกตุสาย  2549 - 2554 
 4  นายไพรัช  เสนามนตรี  2555 - 2558 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 2

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล พ.ศ.
4 นายไพรัช  เสนามนตรี  2558 
 5  นายสอาด  ประจันพล  2558  - 2559 
6 นายวิจารย์  ขุนเสถียร  2559 - 2561 
7 นายรังสรรค์  สุขชัยรังสรรค์  2561 - 2562
8 นายประเสริฐ  อติภัทรากูล 2562 - ปัจจุบัน

 


'