title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 03/11/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 30/09/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 03/09/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 04/08/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 02/07/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 07/06/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 07/05/2564 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 รายงานข้อมูลการประกาศประกวดราคาจ้าง และรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01/04/2564 คค 06012/พ.1/480 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 คค 06012/พ.1/637 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 คค 06012/พ.1/449 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05/03/2563 คค 06012/พ.1/150 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 คค 06012/พ.1/71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 คค 06012/พ.1/8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 คค 06012/พ.1/1104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 คค 06012พ.1/1028 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ