title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ลงวันที่ 20/11/2561

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
ขับเคลื่อนการบริหารงานทางเชิงกลยุทธ์ ด้วยการพัฒนาวิศวกรรมงานทาง เพื่อให้บริการโครงข่ายทางหลวงมีความสะดวก
ปลอดภัย ตอบสนอง รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันพลวัตของการเปลี่ยนแปลง


'