title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท(งานเงินทุน) 02/04/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท 02/04/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 25/10/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 25/10/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ) 11/07/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ) 11/07/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 05/04/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566) 05/04/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 งานเงินทุน 04/01/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 04/01/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 26/09/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 26/09/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 06/07/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ) 06/07/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) 05/04/2565 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 53 รายการ