title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ 01/07/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 02/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ) 02/04/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 06/01/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 06/01/2563 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 08/10/2562 620107084626 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560) 22/07/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 62037036946 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 30/04/2562 62047422822 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 05/07/2562 62077150711 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ