title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
ลงวันที่ 19/12/2561

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
(2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 พ.ศ. 2522
(3) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ทางหลวง" หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบกไม่
ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ และ
ให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ําอุโมงครองน้ํากําแพงกันดิน
เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายสัญญาณ เครื่อง
สัญญาณไฟฟ้า ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสารเรือสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถและอาคาร
หรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชน์แก่งานทางหลวงนั้น
"งานทาง" หมายความว่ากิจการใดที่ทําขึ้นเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการก่อสร้างการขยายการ
บูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
"ทางจราจร" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไว้เพื่อการจราจรของยานพาหนะ
"ทางเท้า" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไว้สําหรับคนเดิน
"ทางขนาน" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไว้ทั้งสองข้างหรือเฉพาะข้างใดข้าง
หนึ่งของทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางจราจรหรือทางเท้า
"ไหล่ทาง" หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสองข้าง
"ผู้อํานวยการทางหลวง" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอํานาจและหน้าที่หรือได้รับแต่งตั้งให้ควบคุม
ทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใด
สายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
"เจ้าพนักงานทางหลวง" หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทางหลวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 1087 ดาวน์โหลด

'