title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ขออนุญาตทำทางเชื่อม
ลงวันที่ 17/12/2561

คู่มือสำหรับประชาชน: กระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค๒)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอำนวยความปลอดภัย
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน: กระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค ๒)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สำนักอำนวยความปลอดภัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 43วันทำการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 90
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 120
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 50
10. ช่ื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] กระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทาง
หลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค ๒) 15/05/2015 20:57
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวง ในพื้นที่ที่ขออนุญาต/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ((เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์))
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะกระทำการใดๆอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงต้องมีการขออนุญาต ตาม พรบ.
ทางหลวง มาตรา 48, 56วรรค 2โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ขออนุญาตทำทางเชื่อม 515 ดาวน์โหลด

'