title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 19/02/2567
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ทุกวันพุธและวันศุกร์ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง

'