title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/03/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๒ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๑+๓๓๐-กม.๓๒+๖๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ จำนวน ๑๔ รายการ ยกเลิกแผน
3 14/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๗๐ ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ จำนวน ๑๔ รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
5 05/02/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ จำนวน ๑๔ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/12/2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๘+๕๗๙ รวมระยะทาง ๑๕.๕๗๙ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 04/12/2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 04/12/2561 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ