title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 13/03/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด บริเวณ กม.๗๓๘+๕๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/02/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 18/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนหัวทุ่ง-แจ้ห่มระหว่างกม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง(128ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๔๓+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑๐๗ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๑๒๙ต้น ยกเลิกแผน
6 16/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๔๓+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๙๖ต้น) ยกเลิกแผน
7 09/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๑๒๙ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๒๐ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๔๓+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๙๖ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/11/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๒๒+๖๐๐-กม.๒๖+๘๕๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๑๒๙ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๓๑+๐๐๐-กม.๕๕+๙๕๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๑,๒๗๒ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 166 รายการ