title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/07/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๓กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๐๐งานราวกันอันตรายทล.๑๒๕๒ตอนแม่ตอนหลวง-ข่วงกอมระหว่างกม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๙+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๕๕๖ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ LT. (หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ) ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖) หมวดทางหลวงงาว แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทล.๑ ที่กม.๘๐๓+๙๖๐ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงงาว) ปริมาณงาน๑หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 22/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ที่ กม.๑๐๐+๕๐๐ LT. (หมวดทางหลวงวังเหนือ) ปริมาณงาน ๑ หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๓๑๗.๒๕ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๓งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทล.๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๘๒๔ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวังเหนือแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๕ที่กม.๑๐๐+๕๐๐LT.(หมวดทางหลวงวังเหนือ)ปริมาณงาน ๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
8 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)หมวดทางหลวงงาวแขวงทางหลวงลำปางที่๒ทล.๑ที่กม.๘๐๓+๙๖๐ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงงาว)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
9 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔LT.(หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
10 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ๗-๘)แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 57 รายการ