title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงวังเหนือแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๕ที่กม.๑๐๐+๕๐๐LT.(หมวดทางหลวงวังเหนือ)ปริมาณงาน ๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)หมวดทางหลวงงาวแขวงทางหลวงลำปางที่๒ทล.๑ที่กม.๘๐๓+๙๖๐ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงงาว)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔LT.(หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ๗-๘)แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒)ปริมาณงาน๑หลัง เปลี่ยนแปลงแผน
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๒๐งานไฟสัญญาณจราจร ทล.๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๑ ที่ กม.๔+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนประจำปี๒๕๖๓รหัสงาน๓๓๒๐๐กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียนบนทล.๑ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๘+๐๐๐-กม.๗๕๓+๒๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ ซ้ายทางแขวงทางหลวงลำปางที่๒ปริมาณงาน๒หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)หมวดทางหลวงบ้านเอื้อมแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑๑๕๗ที่กม.๘+๘๒๐ขวาทาง(หมวดทางหลวงบ้านเอื้อม)ปริมาณงาน๑หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๖)หมวดทางหลวงงาวแขวงทางหลวงลำปางที่๒ทล.๑ที่กม.๘๐๓+๙๖๐ซ้ายทาง(หมวดทางหลวงงาว)ปริมาณงาน๑หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/04/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๓ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔LT.(หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 51 รายการ