title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๐๕+๒๕๐-กม.๘๐๗+๗๔๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๖,๑๗๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๑๒-กม.๑+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑๒,๘๗๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๑+๖๙๕-กม.๘๒+๗๙๐ ปริมาณงาน ๑๓,๑๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๘๑๐๐กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทล.๑ตอนบ้านหวด-แม่การะหว่างกม.๘๐๗+๕๐๐-กม.๘๑๐+๕๒๕(LT)ปริมาณงาน๑แห่ง(๓.๐๒๕กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๒๘-กม.๗๘๙+๗๙๖ RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๙,๘๔๔ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๙๓+๕๕๐-กม.๗๙๔+๙๐๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๔,๘๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๖+๔๐๐-กม.๗๔๗+๔๖๖ (RT) ปริมาณงาน ๑๐,๕๖๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๖๗+๘๕๐-กม.๗๗๐+๕๖๕ (LT.) ปริมาณงาน ๓๐,๔๙๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๑+๒๘๐-กม.๙๓+๙๖๖ ปริมาณงาน ๓๑,๒๘๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๔+๓๖๖-กม.๓๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๗๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 195 รายการ