title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๐๐งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งตอน๑ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๒๗๖ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสันติสุข-วังเหนือระหว่างกม.๕๗+๐๘๒-กม.๕๘+๔๐๒(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๔๕ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งตอน๓ระหว่างกม.๑+๖๗๕-กม.๗+๗๖๕(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๔๘ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๑ระหว่างกม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๔๑ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสันติสุข-วังเหนือตอน๕ระหว่างกม.๙๑+๘๗๐-กม.๙๔+๓๕๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๗๘ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๑ระหว่างกม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๔๑ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
7 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจรทล.๑๓๓๕ตอนหัวทุ่ง-แจ้ห่มตอน๑ระหว่างกม.๑๖+๐๐๐-กม.๔๑+๒๐๘(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๕๐๔ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๕งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน๒ระหว่างกม.๓๒+๙๓๕-กม.๓๕+๑๔๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๖๔ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๒๘+๖๐๗ ปริมาณงาน ๓๐,๔๕๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๐+๒๒๕-กม.๓๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 127 รายการ