title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
คู่มือสำหรับประชาชน 2558
ลงวันที่ 19/12/2561

คู่มือประชาชนควรมีรายละเอียดดังนี้.-
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ
2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
3. เอกสารหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมกับคำขอ
(อาจจะกำหนดให้สามารถยื่นคำขอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้)
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับคำขอ
1. ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขออนุญาต โดยแบ่งการตรวจสอบ ดังนี้.-
1. คำขอไม่ถูกต้อง เอกสารหลักฐานไม่ครบตามระบุในคู่มือประชาชนให้แจ้งผู้ยื่นทันที่เพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้.-
- กรณีผู้ยื่นสามารถแก้ไขหรือหาเอกสารให้ครบถ้วนในขณะนั้น ก็ให้ดำเนินการทันที
- กรณีผู้ยื่นไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ ให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารที่ต้องยื่นและ
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้ผู้ขอแก้ไข พร้อมทั้งลงนามในบันทึกนั้น ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ขอส่งมอบสำเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ขอไว้
เป็นหลักฐาน
2. คำขอถูกต้องและแนบเอกสารครบถ้วนตามระบุในคู่มือฯ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาต่อไป ซึ่งจะเรียกเอกสารเพิ่มเติมอีกไม่ได้
หรือปฏิเสธการพิจารณาคำขอโดยเหตุแห่งเอกสารไม่สมบูรณ์ไม่ได้
3. กรณี ผู้ยื่นไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมแจ้งถึงเหตุของการคืนคำขอด้วย ผู้ยื่นมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน 2558 508 ดาวน์โหลด

'