title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข๑๒๐ปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม๕๕+๕๕๐-กม๕๕+๖๕๐RT. 12/07/2566 ลป.2/22/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๑๖+๖๙๗-กม.๓๓+๕๒๕(เป็นช่วงๆ) 04/08/2566 ลป.2/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขตอน๑ระหว่างกม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๔๑๓ตร.ม.) 31/01/2566 ลป.2/8/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๒๙+๘๙๗-กม.๗๓๓+๒๗๕ (NB) ปริมาณงาน ๓๗,๓๙๔ ตร.ม. 13/02/2566 ลป.2/10/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๕+๗๖๙-กม.๗๔๘+๑๒๕ (NB) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๔,๘๕๕ตร.ม.) 07/04/2566 ลป.2/16/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๕๓-กม.๗๘๙+๘๗๘ (NB) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๒๕,๗๔๙ตร.ม.) 08/03/2566 ลป.2/12/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture & Craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเม 08/09/2565 ลป.2/26/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง 18/08/2565 ลป.2/25/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๑+๐๗๐.๐๐ (SB) และ กม.๗๙๔+๙๗๕.๐๐(NB)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/08/2565 ลป.2/18/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๔+๘๐๐-กม.๕+๙๘๐ 10/02/2565 ลป.2/22/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนบ้านหวด-แม่กา ระหว่างกม.๗๘๗+๒๕๙-กม.๗๘๘+๑๓๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/09/2565 ลป.2/21/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน หัวทุ่ง-แจ้ห่ม ระหว่าง กม.๑๖+๓๑๒-กม.๑๘+๑๓๐ ปริมาณงาน ๒๐,๘๔๗ ตร.ม. 02/05/2565 ลป.2/17/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ที่ กม.๗๗๙+๑๒๕ NB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/08/2565 ลป.2/16/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๑๒+๑๒๘-กม.๑๕+๑๗๕ ปริมาณงาน ๓๒,๖๗๓ ตร.ม. 24/04/2565 ลป.2/13/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี ๒๕๖๕ รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ ๓-๖) ขท.ลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ๑ แห่ง ทล.๑๐๓๙ ที่ กม.๓+๕๗๐ ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/08/2565 ลป.2/1/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 24 รายการ