title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 20/11/2561

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 มีหน้าที่การวางแผนและดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง
เพื่อให้มีสภาพการใช้งานปกติ สะดวก ปลอดภัย มีหมวดทางหลวง 5 หมวดในสังกัด ดูแลรับผิดชอบตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ
หมวดทางหลวงบ้านเอื้อม หมวดทางหลวงแจ้ห่ม หมวดทางหลวงงาว หมวดทางหลวงวังเหนือ นอกจากหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ ทางหน่วยงานยังได้รับนโยบายต่างๆ
จากกรมทางหลวง และกระทรวงคมนาคม เพื่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้เกิดประโยชน์สูงสุด


'