title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม) 10/04/2567 eb.ลป.2/5/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข๑ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม ) 10/04/2567 eb.ลป.2/5/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๐+๗๙๐-กม.๗๘๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/12/2565 eb.ลป.2/17/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๓๐๑-กม.๒+๙๖๕ ปริมาณงาน ๓๑,๙๖๘ ตร.ม. 26/10/2565 eb.ลป.2/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๗+๖๙๕- กม.๑๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๓๓,๙๓๐ ตร.ม. 26/10/2565 eb.ลป.2/6/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๔+๒๐๐-กม.๘๐๗+๕๐๐ (NB) ปริมาณงาน ๓๔,๑๖๗ ตร.ม. 26/10/2565 eb.ลป.2/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 26/10/2565 eb.ลป.2/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๘๘+๕๐๐-กม.๙๑+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๖๐ ตร.ม. 26/10/2565 eb.ลป.2/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๔๔+๐๑๗ - กม. ๔๔+๕๑๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/01/2565 eb.ลป.2/4/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสือมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) 16/04/2564 คค 06012/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 16/04/2564 คค 06012/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)ม.วังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ทล.๑๐๓๕ ที่กม.๑๐๐+๕๐๐ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.บ้านเสด็จแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ซ้ายทาง(ม.บ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 20/07/2563 eb.ลป.2/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 25 รายการ