title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสือมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) 16/04/2564 คค 06012/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 16/04/2564 คค 06012/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)ม.วังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ทล.๑๐๓๕ ที่กม.๑๐๐+๕๐๐ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.บ้านเสด็จแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ซ้ายทาง(ม.บ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑แห่ง 22/10/2563 eb.ลป.2/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 20/07/2563 eb.ลป.2/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๕๖ ม.) 20/07/2563 eb.ลป.2/39/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/04/2563 528/งท/30/63/89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ LT. (หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 22/04/2563 eb.ลป.2/31/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ที่ กม.๑๐๐+๕๐๐ LT. (หมวดทางหลวงวังเหนือ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 22/04/2563 eb.ลป.2/32/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงงาว แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๘๐๓+๙๖๐ ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงงาว) ปริมาณงาน ๑ หลัง 22/04/2563 eb.ลป.2/30/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๗.๒๕ ตร.ม.) 15/04/2563 eb.ลป.2/23/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๐+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๒๔ ม.) 15/04/2563 eb.ลป.2/25/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 การขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 19/03/2563 คค 06012/พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน 1 ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000 จำนวน 14 รายการ 25/02/2562 eb.ลป.๒/๒๗/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ