title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ขออนุญาตติดตั้งป้าย
ลงวันที่ 17/12/2561

คู่มือสาหรับประชาชน: ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา ๔๗)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักอำนวยความปลอดภัย
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน: ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา ๔๗)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สำนักอำนวยความปลอดภัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
    1)พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 35 วันทำการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 50
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 70
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 40
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา ๔๗) 15/05/2015 10:10
11. ช่องทางการให้บริการ
     1)สถานที่ให้บริการ หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวง ในพื้นที่ที่ขออนุญาต/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้องการจะติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงต้องมีการขออนุญาต ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 47โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้ อำนาจในการพิจารณาอนุญาต รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาต

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ขออนุญาตติดตั้งป้าย 562 ดาวน์โหลด

'