title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 01/04/2567 ประกาศแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เรื่องการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1157 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๖+๐๐๐ - กม.๓๘+๔๒๕
2 01/04/2567 ประกาศแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เรื่องการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 120 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕ - กม.๓๑+๔๖๕
3 10/10/2566 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง
4 07/08/2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566
5 29/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 2566
6 14/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2566
7 26/05/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2566
8 16/05/2566 สรุปรายงานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปากบอก - แม่เฮียว
9 16/05/2566 สรุปรายงานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน
10 15/05/2566 สรุปรายงานการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๒ ตอน บ้านหวด - แม่กา
11 05/06/2565 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
12 02/05/2565 ประกาศรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ผู้ที่ผ่านเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
13 31/03/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป 2565
14 08/03/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2565
15 13/01/2565 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป