title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/11/2562 171,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 13/11/2562 6,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 13/11/2562 5,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 11/11/2562 238,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 05/11/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/11/2562 5,294.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 06/11/2562 175,481.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 146,734.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 01/11/2562 16,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 28/10/2562 16,573.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 86,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 41,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 24,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 421 รายการ