title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๓๖+๐๐๐-กม.๓๘+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (2.425กม) 09/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๖+๔๐๐-กม.๗๔๗+๔๖๖ (RT) ปริมาณงาน ๑๐,๕๖๓ ตร.ม 09/05/2567 17,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕-กม.๓๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๒๐ กม.) 19/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี๒๕๖๗รหัสงาน๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนนทางหลวงหมายเลข๑ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม ) 10/04/2567 2,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘๒+๓๒๕-กม.๗๘๖+๕๕๓ LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.) 08/05/2567 8,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน 15/03/2567 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.+๑๘+๕๗๙ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๘๗๕ ตร.ม.) 08/05/2567 8,499,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการถางป่าในเขตทางหลวง ในสายทางควบคุมของ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๗๑๓,๙๒๐ ตร.ม. 25/03/2567 499,744.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA.และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 18/03/2567 118,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๓๐ KVA.และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 18/03/2567 118,379.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/03/2567 57,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยง 1 คัน 14/03/2567 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 13/03/2567 18,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ – งาว ที่ กม.๔๕+๙๐๐ ด้านซ้ายทาง 07/03/2567 35,033.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 01/03/2567 48,031.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,632 รายการ