title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 12/06/2563 192,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 11/06/2563 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/06/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวคอนกรีตโดยวิธี (SUB SEALING) จำนวน ๑ รายการ 05/06/2563 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/06/2563 82,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 24,957.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 2,074,355.67 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 01/06/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/05/2563 18,667.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 26/05/2563 259,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุนำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 25/05/2563 104,453.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/05/2563 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาผลิตฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก จำนวน ๑ รายการ 22/05/2563 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/05/2563 479,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/05/2563 39,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 621 รายการ