title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/09/2562 15,120.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 09/09/2562 199,684.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 11/09/2562 149,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 10/09/2562 183,055.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 09/09/2562 252,687.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 25,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 4,429,071.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 5,566.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 03/09/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 03/09/2562 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 83,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 79,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 03/09/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 02/09/2562 33,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/09/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 381 รายการ