title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 21/05/2563 114,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20/05/2563 100,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ 20/05/2563 234,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน ๑ รายการ 19/05/2563 496,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 15/05/2563 9,356.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ 15/05/2563 5,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 29/04/2563 110,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/05/2563 34,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 12/05/2563 96,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/05/2563 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/05/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 05/05/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 1,809,856.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/04/2563 88,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/04/2563 17,901.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 621 รายการ