title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 28/02/2567 499,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน ๑ รายการ 28/02/2567 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 21/02/2567 461,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 20/02/2567 297,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 16/02/2567 5,562.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 16/02/2567 7,728.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ–งาว ที่ กม.๔๒+๕๐๐ ด้านซ้ายทาง 15/02/2567 9,159.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ จำนวน ๑ รายการ 14/02/2567 6,308.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 วัสดุน้ำมันหล่อลื่น 15/02/2567 19,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซ่อมแซมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนหม้อลมเบรครถบรรทุก 14/02/2567 9,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 09/02/2567 43,109.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/01/2567 498,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างติดตั้งชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟจราจรแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ 23/01/2567 232,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ 23/01/2567 219,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ 22/01/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,632 รายการ