title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 99,543.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 5,566.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 26,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 48,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 29/08/2562 323,600.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 28/08/2562 120,604.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 27/08/2562 63,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ สายทาง 28/08/2562 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 27/08/2562 24,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 27/08/2562 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๔ รายการ 21/08/2562 199,933.23 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 26/08/2562 38,212.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 23/08/2562 156,904.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 21/08/2562 454,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 381 รายการ