title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1591 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/12/2561 69,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1592 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 26/12/2561 9,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1593 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 5,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1594 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 9,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1595 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 34,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1596 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 19/12/2561 67,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1597 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 122,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1598 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1599 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1600 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1601 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1602 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 7,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1603 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 354,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1604 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 485,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1605 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 06/12/2561 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,591 ถึง 1,605 จาก 1,632 รายการ