title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/07/2563 41,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 22/07/2563 46,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 04/08/2563 4,228,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๕๖ ม.) 04/08/2563 3,634,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง 21/07/2563 462,746.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 17/07/2563 43,566.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 17/07/2563 114,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/07/2563 57,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/07/2563 71,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 16/07/2563 179,896.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 15/07/2563 499,089.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 20/07/2563 4,228,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๕๖ ม.) 20/07/2563 3,634,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ 14/07/2563 74,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 14/07/2563 51,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 621 รายการ