title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 102,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/11/2562 488,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 14/11/2562 171,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 14/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 13/11/2562 6,715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 13/11/2562 5,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 11/11/2562 238,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 05/11/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/11/2562 5,294.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 06/11/2562 175,481.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 06/11/2562 146,734.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 381 รายการ