title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 02/01/2563 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/01/2563 8,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 02/01/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 02/01/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/01/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/01/2563 28,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/12/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/12/2562 120,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/12/2562 48,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 27/12/2562 161,142.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ 26/12/2562 9,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/12/2562 43,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 25/12/2562 51,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/12/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อส้ราง จำนวน ๒ รายการ 20/12/2562 55,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 421 รายการ