title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อยางมะตอย จำนวน ๔ รายการ 23/04/2567 392,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๑๒-กม.๑+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑๒,๘๗๐ ตร.ม. 15/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๐๕+๒๕๐-กม.๘๐๗+๗๔๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๖,๑๗๐ ตร.ม. 15/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๐๕+๒๕๐-กม.๘๐๗+๗๔๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๖,๑๗๐ ตร.ม. 22/04/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๑+๖๙๕-กม.๘๒+๗๙๐ ปริมาณงาน ๑๓,๑๔๐ ตร.ม. 15/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามััคตี-บ้านหวด จำนวน ๑ รายการ 19/04/2567 9,188.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ 11/04/2567 6,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗ รหัสงาน๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๑๓๖ ตร.ม.) 09/05/2567 2,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ 04/04/2567 14,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ 04/04/2567 15,533.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA.และอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ 04/04/2567 236,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 05/04/2567 99,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 05/04/2567 99,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๑๑+๕๐๐ -๑๑+๗๔๘ (เป็นช่วงๆ) 02/04/2567 179,862.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเปลี่ยนวาล์วน้ำ ขนาด 3 นิ้ว 04/04/2567 5,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,632 รายการ