title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ 25/11/2562 50,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 22/11/2562 69,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 22/11/2562 50,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 22/11/2562 95,034.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 25/11/2562 5,303.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 25/11/2562 132,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 25/11/2562 132,143.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 19/11/2562 7,667.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 19/11/2562 199,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 19/11/2562 194,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 19/11/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18/11/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 95,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 15/11/2562 102,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 15/11/2562 488,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 421 รายการ