title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๒๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๓+๐๐๐-กม.๕๕+๙๕๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๖๑ตร.ม.) 09/05/2567 2,155,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๑๐งานป้ายข้างทาง ทล.๑๓๓๕ตอนห้วยเดื่อ-หัวทุ่งระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๑๖+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๓๓๔ตร.ม.) 13/05/2567 2,598,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 วัสดุสำนักงาน 15/03/2567 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 22/03/2567 16,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R16 22/03/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามฯiกิจกรรมอำนวยฯปี๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๒๐ งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน ๔ ระหว่างกม.๐+๐๐๐-กม.๒๗+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง (๓,๙๙๙ EACH.) 08/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๗๖+๖๑๗-กม.๗๗๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๕ ต้น) 09/05/2567 3,472,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีพ.ศ.๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๑๐๐งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดงระหว่างกม.๓+๐๐๐- กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ 08/05/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๑งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ตอนบ้านหวด-แม่กาตอน๓ระหว่างกม.๗๙๕+๙๐๐-กม.๗๙๘+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑๑๗ต้น 09/05/2567 5,290,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๐+๘๔๕-กม.๔๓+๖๑๕ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๕๖ ม.) 09/05/2567 2,997,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตรายทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน๒ระหว่างกม.๕๐+๖๒๐-กม.๕๔+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑ แห่ง(๑,๒๖๘ ม.) 08/05/2567 2,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตราย ทล.๑ตอน บ้านหวด-แม่กาตอน ๒ระหว่างกม.๘๐๘+๐๐๐-กม.๘๑๑+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๓๔๘ ม.) 13/05/2567 3,198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๑+๓๕๐-กม.๗๑๓+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมา 13/05/2567 3,499,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๒๑ งานป้ายข้างทาง ทล.๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๕๒.๘๗ตร.ม.) 08/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม) 10/04/2567 2,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,632 รายการ