title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26/09/2562 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/09/2562 99,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ 25/09/2562 298,722.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 24/09/2562 19,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 24/09/2562 120,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24/09/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/09/2562 11,940.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 499,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 6,029.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 18/09/2562 11,858.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 13/09/2562 6,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 12/09/2562 252,687.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 09/09/2562 6,584.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/09/2562 25,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 381 รายการ