title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 21/08/2562 49,829.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 20/08/2562 7,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 21/08/2562 49,954.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 21/08/2562 47,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/08/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/08/2562 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๓ รายการ 15/08/2562 99,997.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ 14/08/2562 86,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/08/2562 18,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 13/08/2562 15,516.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/08/2562 32,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 13/08/2562 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 13/08/2562 50,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 13/08/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 08/08/2562 9,478.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 381 รายการ