title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24/09/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/09/2562 11,940.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/09/2562 499,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 6,029.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 18/09/2562 11,858.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 13/09/2562 6,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 12/09/2562 252,687.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 09/09/2562 6,584.47 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 12/09/2562 25,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 12/09/2562 15,120.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ 09/09/2562 199,684.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ 11/09/2562 149,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 10/09/2562 183,055.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ 09/09/2562 252,687.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 421 รายการ