title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 28/04/2563 11,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 27/04/2563 9,227.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างทำแผ่นพับสีและจ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน ๒ รายการ 24/04/2563 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงงาว แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๘๐๓+๙๖๐ ซ้ายทาง (หมวดทางหลวงงาว) ปริมาณงาน ๑ หลัง 13/05/2563 1,200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ที่ กม.๑๐๐+๕๐๐ LT. (หมวดทางหลวงวังเหนือ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 13/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหมวดทางหลวงบ้านเสด็จ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑ ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ LT. (หมวดทางหลวงบ้านเสด็จ) ปริมาณงาน ๑ หลัง 12/05/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 22/04/2563 98,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/04/2563 399,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/04/2563 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 20/04/2563 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17/04/2563 5,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ 17/04/2563 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๒๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๑๗.๒๕ ตร.ม.) 01/05/2563 2,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ๒๕๖๓งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๕๐๐งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๐+๐๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๒๔ ม.) 07/05/2563 2,191,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 16/04/2563 93,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 621 รายการ