title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ รายการ 22/01/2563 6,215.63 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 21/01/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ 13/01/2563 199,554.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 13/01/2563 106,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 07/01/2563 30,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 09/01/2563 193,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ 08/01/2563 5,344.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 08/01/2563 37,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 08/01/2563 74,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 07/01/2563 66,757.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 07/01/2563 199,995.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 06/01/2563 1,965,661.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 06/01/2563 20,826.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 06/01/2563 27,788.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/01/2563 6,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 421 รายการ