title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 08/08/2562 158,124.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 07/08/2562 116,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/08/2562 65,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จำนวน 4 สายทาง รวมไม่น้อยกว่า 749,800 ตร.ม. 07/08/2562 299,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/08/2562 75,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 06/08/2562 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 06/08/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/08/2562 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 06/08/2562 4,344,095.07 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 06/08/2562 49,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/08/2562 61,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายากร 06/08/2562 7,427.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 02/08/2562 199,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 02/08/2562 253,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 01/08/2562 167,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 381 รายการ