title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Hot Mix) จำนวน ๑ รายการ 12/01/2567 168,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๖๓+๔๔๕ ด้านซ้ายทาง 10/10/2566 299,825.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รหัสงาน ๒๗๑๐๐ งานฉุกเฉิม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนสำเภาทอง-สันติสุข ที่ กม.๓๔+๐๐๐-กม.๓๔+๑๐๐ 10/01/2567 229,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองพร้อมอุปกรณ์ 09/01/2567 5,470.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน ๑ รายการ 04/01/2567 47,680.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมกระจกไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 26/12/2566 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 26/12/2566 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมแซมระบบไฮดรอลิคส์ 26/12/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 26/12/2566 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 26/12/2566 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 วัสดุโรงงาน 12/12/2566 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 08/12/2566 497,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 07/12/2566 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมายานพาหนะ 04/12/2566 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 04/12/2566 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,632 รายการ