title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 25,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 05/09/2562 4,429,071.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 5,566.82 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 03/09/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 03/09/2562 31,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 83,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/08/2562 79,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 03/09/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 02/09/2562 33,126.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 02/09/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 57,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 99,543.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 5,566.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 29/08/2562 26,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 30/08/2562 48,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 421 รายการ