title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 01/11/2562 16,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 28/10/2562 16,573.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 86,286.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 41,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 24,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 16/08/2562 148,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 08/10/2562 57,038.88 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 03/10/2562 2,799,743.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน2562) 02/10/2562 97,990.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ 17/09/2562 299,747.91 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 27/09/2562 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 27/09/2562 122,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 26/09/2562 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26/09/2562 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ 26/09/2562 110,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 381 รายการ