title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 03/04/2567 44,156.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเปลี่ยนหม้อลมเบรคและปั๊มเบรคพร้อมอุปกรณ์ 04/04/2567 10,105.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 02/04/2567 112,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ 02/04/2567 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท(งานเงินทุน) 02/04/2567 55,923.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน5,000 บาท 02/04/2567 42,732.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๗+๕๐๐-กม.๘๑๐+๕๒๕ (LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๒๕ กม.) 14/05/2567 29,999,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๔+๓๖๖-กม.๓๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๗๘ ตร.ม. 13/05/2567 13,999,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๘+๖๐๗-กม.๓๔+๐๑๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๒,๑๔๘ ตร.ม. 13/05/2567 14,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๒๘-กม.๗๘๙+๗๙๖ RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๙,๘๔๔ ตร.ม. 13/05/2567 19,999,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๑+๒๘๐-กม.๙๓+๙๖๖ ปริมาณงาน ๓๑,๒๘๓ ตร.ม. 13/05/2567 12,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๖๗+๘๕๐-กม.๗๗๐+๕๖๕ (LT.) ปริมาณงาน ๓๐,๔๙๓ ตร.ม. 13/05/2567 12,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๙๓+๕๕๐-กม.๗๙๔+๙๐๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๔,๘๕๐ ตร.ม. 14/05/2567 14,999,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอน สันติสุข-วังเหนือระหว่างกม.๕๖+๒๐๐-กม.๑๐๓+๐๗๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๓๐ตร.ม.) 08/05/2567 1,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,632 รายการ