title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/12/2562 47,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 20/12/2562 8,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 19/12/2562 20,349.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 19/12/2562 93,895.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 18/12/2562 186,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ 17/12/2562 218,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 10,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 13/12/2562 19,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 09/12/2562 6,526.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ 11/12/2562 499,342.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 04/12/2562 2,107,963.87 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 03/12/2562 158,124.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 28/11/2562 37,040.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ 27/11/2562 147,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 27/11/2562 48,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 421 รายการ