title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1606 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 07/12/2561 109,824.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1607 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/12/2561 53,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1608 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 06/12/2561 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1609 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 04/12/2561 542,017.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1610 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 28/11/2561 85,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1611 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๕๒๕-กม.๕๕+๖๗๕ 26/11/2561 4,642,562.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1612 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 20/11/2561 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1613 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/11/2561 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1614 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 16/11/2561 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1615 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/11/2561 10,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1616 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 15/11/2561 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1617 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/11/2561 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1618 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตป้ายจราจร 15/11/2561 10,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1619 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 15/11/2561 18,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1620 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 15/11/2561 27,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,606 ถึง 1,620 จาก 1,632 รายการ