title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ 23/07/2562 187,246.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/07/2562 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 24/07/2562 162,297.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 23/07/2562 18,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 59,624.42 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 23/07/2562 48,563.22 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 30,789.18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักในแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ 22/07/2562 180,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/07/2562 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 19/07/2562 8,655.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560) 22/07/2562 42,648.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 447,978.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 30/04/2562 1,327,982.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 05/07/2562 450,584.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 18/07/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 621 รายการ