title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
376 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซ์้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 04/01/2562 150,934.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
377 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ 03/01/2562 28,611.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
378 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 03/01/2562 21,360,448.79 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
379 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 02/01/2562 5,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
380 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 26/12/2561 69,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
381 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 26/12/2561 9,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
382 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 5,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
383 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 9,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
384 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/12/2561 34,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
385 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 19/12/2561 67,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
386 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 122,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
387 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
388 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
389 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
390 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 376 ถึง 390 จาก 421 รายการ