title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 19/07/2562 8,655.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน สิงหาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2560) 22/07/2562 42,648.83 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 04/03/2562 447,978.01 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 30/04/2562 1,327,982.99 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 05/07/2562 450,584.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 18/07/2562 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/07/2562 330,209.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/07/2562 269,636.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 11/07/2562 21,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างงานการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงสาธารณะ จำนวน ๑ รายการ 10/07/2562 63,277.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 08/07/2562 53,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) จำนวน ๑ รายการ 10/07/2562 254,361.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 34,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 08/07/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 582 รายการ