title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
346 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 122,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
347 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
348 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 19/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
349 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,998,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
350 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 13/12/2561 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
351 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 รายการ 13/12/2561 7,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
352 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 354,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
353 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 485,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
354 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 06/12/2561 16,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
355 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 07/12/2561 109,824.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
356 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 06/12/2561 53,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
357 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมเครื่องจักร 06/12/2561 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
358 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 รายงานข้อมูลการประกวดราคา ประกาศสอบราคา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 04/12/2561 542,017.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
359 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 28/11/2561 85,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
360 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๕๒๕-กม.๕๕+๖๗๕ 26/11/2561 4,642,562.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 346 ถึง 360 จาก 381 รายการ