title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 20/11/2561 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ 20/11/2561 62,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 16/11/2561 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/11/2561 10,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 15/11/2561 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/11/2561 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างผลิตป้ายจราจร 15/11/2561 10,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 15/11/2561 18,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุการเกษตร 15/11/2561 27,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมยานพาหนะ 12/11/2561 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 15/11/2561 5,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 65,055.59 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 35,710.64 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 23/07/2562 45,455.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 23/07/2562 59,812.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 381 รายการ