title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
361 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 21/01/2562 6,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
362 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/01/2562 33,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
363 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
364 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 15/01/2562 11,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
365 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/01/2562 56,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
366 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 08/02/2562 291,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
367 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 11/01/2562 6,270,977.29 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
368 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 11/01/2562 6,186,181.74 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
369 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 11/01/2562 40,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
370 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 10/01/2562 59,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
371 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ 10/01/2562 38,261.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
372 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 09/01/2562 141,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
373 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 08/01/2562 87,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
374 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/01/2562 13,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
375 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ 04/01/2562 9,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 361 ถึง 375 จาก 421 รายการ