title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62020004466
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๗+๐๐๐ จำนวน ๑๔ รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,222,557.80 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 05/02/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ