title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทล.๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๓๒๑.๓๐ ตร.ม) 17/11/2563 ลป.2/6/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
92 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมระหว่างกม.๘+๐๐๐-กม.๑๑+๐๐๐(เป็นช่วง ๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง๖๒ต้น 17/11/2563 ลป.2/8/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
93 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐-กม.๓๔+๓๖๖ ปริมาณงาน ๑๖,๓๙๒ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/29/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
94 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๒๗+๓๓๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/11/2563 ลป.2/19/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
95 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๔๕+๗๙๔ NB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙,๖๓๗ ตร.ม) 16/11/2563 ลป.2/33/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐-กม.๒๕+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/11/2563 ลป.2/26/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๔+๐๐๐-กม.๗๔๕+๕๒๕ SB. ปริมาณงาน ๑๖,๐๑๒ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/34/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๐+๗๘๔-กม.๑๐๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๙๒ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/23/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๖+๘๖๖- กม.๙๘+๒๔๖ ปริมาณงาน ๑๖,๕๖๐ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/30/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐-กม.๓๙+๙๓๐ ปริมาณงาน ๒๖,๙๕๖ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/28/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
101 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔๒+๑๘๒-กม.๔๓+๗๖๗ ปริมาณงาน ๑๔,๒๖๕ ตร.ม. 16/11/2563 ลป.2/32/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
102 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๐+๖๕๕-กม.๗๔๓+๐๐๐ NB. ปริมาณงาน ๒๗,๐๕๐ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/27/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
103 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๕+๙๘๐-กม.๑๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒๐,๘๘๐ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/21/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๐+๙๐๐-กม.๒+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒๗,๓๙๙ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/20/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
105 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน๔ ระหว่าง กม.๗๙๔+๖๐๐-กม.๘๐๑+๑๙๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๑๔๐ ต้น) 13/11/2563 ลป.2/18/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 174 รายการ