title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๖+๔๕๐-กม.๔๘+๖๐๖ ปริมาณงาน ๒.๑๕๖ กม. 11/03/2563 eb.ลป.2/1/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
167 การขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานนอกเงินทุนหมุนเวียน) 05/03/2563 คค 06012/พ.1/2/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
168 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 11/11/2562 คค 06012/พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
169 การขายทอดตลาดยางเก่าชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุน) 07/06/2562 คค 06012/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
170 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด 04/06/2562 คค 06012/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
171 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๒ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๑+๓๓๐-กม.๓๒+๖๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕ ต้น) 26/03/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
172 ขาดทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 01/03/2562 คค 06012/พ.1/2/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
173 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๗๐ ต้น) 06/03/2562 eb.ลป.2/28/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
174 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน 1 ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000 จำนวน 14 รายการ 11/02/2562 eb.ลป.๒/๒๗/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
175 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๘+๕๗๙ รวมระยะทาง ๑๕.๕๗๙ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/02/2562 eb.ลป.2/26/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
176 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 14/01/2562 คค 06012/พ.1/1/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
177 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 19/12/2561 eb.ลป.๒/๒๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
178 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 19/12/2561 eb.ลป./๒๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 166 ถึง 178 จาก 178 รายการ