title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕-กม.๓๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๒๐ กม.) 29/04/2567 eb.ลป.2/30/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
2 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๐+๐๑๒-กม.๑+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑๒,๘๗๐ ตร.ม. 26/04/2567 eb.ลป.2/29/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
3 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๘๐๕+๒๕๐-กม.๘๐๗+๗๔๐ (RT.) ปริมาณงาน ๒๖,๑๗๐ ตร.ม. 26/04/2567 eb.ลป.2/27/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘๑+๖๙๕-กม.๘๒+๗๙๐ ปริมาณงาน ๑๓,๑๔๐ ตร.ม. 26/04/2567 eb.ลป.2/28/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
5 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี๒๕๖๗ รหัสงาน๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๑๓๖ ตร.ม.) 11/04/2567 ลป.2/14/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน ๑ รายการ 27/03/2567 คค.06012/พ.1/1/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๗+๕๐๐-กม.๘๑๐+๕๒๕ (LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๒๕ กม.) 09/04/2567 ลป.2/24/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๔+๓๖๖-กม.๓๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๓,๔๗๘ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/18/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๘+๖๐๗-กม.๓๔+๐๑๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๒,๑๔๘ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/17/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
10 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๒๘-กม.๗๘๙+๗๙๖ RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๙,๘๔๔ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/19/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๑+๒๘๐-กม.๙๓+๙๖๖ ปริมาณงาน ๓๑,๒๘๓ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/22/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
12 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๖๗+๘๕๐-กม.๗๗๐+๕๖๕ (LT.) ปริมาณงาน ๓๐,๔๙๓ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/21/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
13 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๙๓+๕๕๐-กม.๗๙๔+๙๐๐ (LT.) ปริมาณงาน ๑๔,๘๕๐ ตร.ม. 09/04/2567 ลป.2/23/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
14 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอน สันติสุข-วังเหนือระหว่างกม.๕๖+๒๐๐-กม.๑๐๓+๐๗๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๓๐ตร.ม.) 04/04/2567 ลป.2/7/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
15 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๒๐ตอนปากบอก-แม่เฮียวระหว่างกม.๓๓+๐๐๐-กม.๕๕+๙๕๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๖๑ตร.ม.) 04/04/2567 ลป.2/11/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 178 รายการ