title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๗๘+๔๗๕-กม.๘๐+๙๖๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๒ ต้น) 17/04/2563 eb.ลป.2/20/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ 27/03/2563 528/45/63/109 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 24/03/2563 528/60/63/108 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
94 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 23/03/2563 528/งท/30/63/76 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ 20/03/2563 528/60/63/107 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง จำนวน ๑ รายการ 20/03/2563 528/-/63/106 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 19/03/2563 528/งท/30/63/74 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 จ้างเหมาทำการงาน Relocation หลักนำทาง จำนวน ๑ รายการ 17/03/2563 528/-/63/104 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๓๙๐-กม.๔๕+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/04/2563 eb.ลป.2/17/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ที่ กม.๗๘๙+๙๙๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2563 eb.ลป.2/16/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
101 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๖๑+๗๖๐-กม.๖๔+๑๒๕ ปริมาณงาน ๒๘,๓๘๐ ตร.ม. 10/04/2563 eb.ลป.2/14/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
102 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐-กม.๑๕+๓๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/04/2563 eb.ลป.2/15/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
103 จ้างซ่อมเครื่องจักร 16/03/2563 528/งท/-/63/69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 จ้างซ่อมยานพาหนะ 16/03/2563 528/งท/-/63/68 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
105 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๑๑+๔๖๕-กม.๑๔+๔๙๑ ปริมาณงาน ๒๗,๒๓๗ ตร.ม. 14/04/2563 eb.ลป.2/13/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 520 รายการ