title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 24/10/2562 528/35/63/1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
32 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ 24/10/2562 24/10/2562 528/35/63/1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 19/08/2562 16/08/2562 528/60/62/299 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน2562) 02/10/2562 02/10/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ 01/10/2562 17/09/2562 528/60/62/336 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
36 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 27/09/2562 27/09/2562 528/20/62/353 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 27/09/2562 27/09/2562 528/20/62/354 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
38 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 27/09/2562 26/09/2562 528/20/62/352 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
39 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26/09/2562 26/09/2562 528/20/62/351 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
40 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 528/20/62/350 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26/09/2562 26/09/2562 528/20/62/349 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 26/09/2562 26/09/2562 528/60/62/348 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ 26/09/2562 25/09/2562 528/60/62/347 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
44 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ 26/09/2562 24/09/2562 528/20/62/344 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 26/09/2562 24/09/2562 528/20/62/343 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 340 รายการ