title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๖ กม.๗๓๐+๐๐๐-กม.๗๗๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๖๖ อัน) 12/11/2563 ลป.2/17/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
77 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๗๘ ต้น 12/11/2563 ลป.2/9/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
78 จ้างก่อสร้างตามแผนฯปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยฯรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล๑บ้านหวด-แม่กากม๗๗๖+๖๑๗-กม๘๑๔+๗๗๗,ทล๑๐๓๕วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง กม๐+๐๐๐-กม๓๐+๐๐๐,ทล๑๐๓๕สำเภาทอง-สันติสุขกม๓๐+๐๐๐-กม๕๕+๒๙๑,ทล๑๐๓๕สันติสุข-วังเหนือกม๕๕+๒๙๑-กม๑๐๕+๑๑๐ ๔แห่ง๓,๕๐๐ต้น 11/11/2563 ลป.2/5/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
79 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนประจำปี๒๕๖๔รหัส๓๓๒๐๐กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดกม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗เป็นช่วงๆ๑แห่ง 11/11/2563 ลป.2/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
80 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทล. ๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขกม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๙๕.๖๕ ตร.ม.) 11/11/2563 ลป.2/7/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
81 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานกม๐+๐๐๐-กม๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ)และทล๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมกม๐+๐๐๐-กม๑๔+๔๙๑(เป็นช่วงๆ)๒แห่ง 11/11/2563 ลป.2/15/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
82 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทล.๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๒-กม.๓๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๓๒๑.๓๐ ตร.ม) 11/11/2563 ลป.2/6/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
83 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมระหว่างกม.๘+๐๐๐-กม.๑๑+๐๐๐(เป็นช่วง ๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง๖๒ต้น 11/11/2563 ลป.2/8/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
84 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐-กม.๓๔+๓๖๖ ปริมาณงาน ๑๖,๓๙๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/29/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
85 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๒๗+๓๓๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 ลป.2/19/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
86 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๓+๐๐๐-กม.๗๔๕+๗๙๔ NB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๙,๖๓๗ ตร.ม) 10/11/2563 ลป.2/33/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
87 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐-กม.๒๕+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2563 ลป.2/26/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
88 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๔+๐๐๐-กม.๗๔๕+๕๒๕ SB. ปริมาณงาน ๑๖,๐๑๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/34/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
89 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๐+๗๘๔-กม.๑๐๓+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๖,๕๙๒ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/23/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
90 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๖+๘๖๖- กม.๙๘+๒๔๖ ปริมาณงาน ๑๖,๕๖๐ ตร.ม. 10/11/2563 ลป.2/30/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 153 รายการ