title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๖+๘๑๐-กม.๗+๙๖๐ ปริมาณงาน ๓,๔๕๐ ตร.ม. 09/03/2563 eb.ลป.2/2/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
152 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๖+๔๕๐-กม.๔๘+๖๐๖ ปริมาณงาน ๒.๑๕๖ กม. 05/03/2563 eb.ลป.2/1/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
153 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๒ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๑+๓๓๐-กม.๓๒+๖๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕ ต้น) 20/03/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
154 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๗๐ ต้น) 28/02/2562 eb.ลป.2/28/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
155 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.๑๘+๕๗๙ รวมระยะทาง ๑๕.๕๗๙ กิโลเมตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/01/2562 eb.ลป.2/26/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
156 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1039 ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.3+000-กม.18+579 รวมระยะทาง 15.579 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
157 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 13/12/2561 eb.ลป./๒๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
158 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 13/12/2561 eb.ลป.๒/๒๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 151 ถึง 158 จาก 158 รายการ