title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ที่ กม.๗๘๙+๙๙๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2563 eb.ลป.2/16/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
137 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๖๑+๗๖๐-กม.๖๔+๑๒๕ ปริมาณงาน ๒๘,๓๘๐ ตร.ม. 16/03/2563 eb.ลป.2/14/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
138 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๒๐๐-กม.๑๕+๓๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2563 eb.ลป.2/15/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
139 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๑๑+๔๖๕-กม.๑๔+๔๙๑ ปริมาณงาน ๒๗,๒๓๗ ตร.ม. 16/03/2563 eb.ลป.2/13/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
140 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔+๐๐๐-กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. 16/03/2563 eb.ลป.2/12/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
141 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๐-กม.๑๕+๒๓๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๙ ต้น) 13/03/2563 eb.ลป.2/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
142 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐-กม.๓๘+๒๑๘ ปริมาณงาน ๑๔,๙๑๖ ตร.ม. 13/03/2563 eb.ลป.2/10/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
143 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๑๙+๒๐๐-กม.๒๐+๓๗๐ ปริมาณงาน ๑๔,๐๔๐ ตร.ม. 13/03/2563 eb.ลป.2/9/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
144 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔๓+๘๗๒-กม.๔๗+๑๘๔ ปริมาณงาน ๓๑,๖๔๑ ตร.ม. 12/03/2563 eb.ลป.2/8/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
145 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๐+๕๐๐-กม.๔๓+๑๗๗ ปริมาณงาน ๒๖,๗๗๒ ตร.ม. 11/03/2563 eb.ลป.2/6/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
146 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๙๘+๒๔๖-กม.๑๐๐+๑๒๔ ปริมาณงาน ๑.๘๗๘ กม. 11/03/2563 eb.ลป.2/7/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
147 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ระหว่าง กม.๕๔+๖๖๐-กม.๕๗+๗๖๙ ปริมาณงาน ๒๗,๙๘๑ ตร.ม. 11/03/2563 eb.ลป.2/5/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
148 จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๕๔+๕๖๐ กม.๕๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2563 eb.ลป.2/3/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
149 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๗+๘๗๖-กม.๗๙๙+๐๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2563 eb.ลป.๒/๔/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
150 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๕+๓๙๐-กม.๔๕+๗๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/03/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 158 รายการ