title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๖+๔๕๐-กม.๔๘+๖๐๖ ปริมาณงาน ๒.๑๕๖ กม. 05/03/2563 eb.ลป.2/1/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
92 ซื้อน้ำมันดีเซล 27/12/2562 528/35/63/58 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
93 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 05/08/2562 528/งท/30/62/138 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
94 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ ตอน สันมะเกลือ - เมืองปาน บริเวณ กม.๑๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/08/2562 528/-/62/276 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
95 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง (หน้าโรงเรียน) ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ บริเวณ กม.๗๗+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/07/2562 528/-/62/274 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
96 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๒ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๓๑+๓๓๐-กม.๓๒+๖๕๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕ ต้น) 18/03/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
97 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 528/-/62/117 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
98 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๑๗๐ ต้น) 28/02/2562 eb.ลป.2/28/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ตอน 1 ระหว่าง กม.45+000-กม.47+000 จำนวน 14 รายการ 11/02/2562 eb.ลป.๒/๒๗/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ 24/01/2562 528/-/62/85 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
101 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1039 ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.3+000-กม.18+579 รวมระยะทาง 15.579 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2562 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
102 จ้างเหมาทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ที่ กม.๗๔๒+๐๑๓-กม.๗๖๐+๒๕๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔ แห่ง 22/01/2562 528/-/62/81 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 08/01/2562 528/45/62/69 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
104 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 13/12/2561 eb.ลป./๒๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
105 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ตอน แม่ตีบ-งาว ระหว่าง กม.๔๗+๑๐๐-กม.๔๗+๘๕๖ ปริมาณงาน ๗,๕๖๐ ตร.ม. 13/12/2561 eb.ลป.๒/๒๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 107 รายการ