title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
ลงวันที่ 29/06/2564

กำหนดวันเวลา สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งนิติกร พนักงานเครื่องกล พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
414 ดาวน์โหลด

'