title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๕๓+๖๐๐-กม.๕๕+๙๕๐ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๒๖,๓๗๖ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/22/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
107 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ระหว่าง กม.๓๙+๕๐๐-กม.๔๔+๓๑๑ ปริมาณงาน ๔๔,๙๘๘ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/31/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
108 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๑๒+๓๔๗-กม.๘๑๔+๗๗๗ SB. ปริมาณงาน ๒,๖๓๐ ตร.ม. 13/11/2563 ลป.2/35/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
109 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.วังเหนือแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๕ที่กม.๑๐๐+๕๐๐ซ้ายทาง(ม.วังเหนือ)ปริมาณงาน๑แห่ง 11/11/2563 ลป.2/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
110 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 11/11/2563 ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
111 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.บ้านเสด็จแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑ที่กม.๗๒๐+๔๑๔ซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 11/11/2563 ลป.2/4/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
112 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔ รหัสงาน๒๐๕๒๐ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงแจ้ห่มแขวงทางหลวงลำปางที่๒จ.ลำปางทล.๑๐๓๕ที่กม.๕๒+๕๐๐LT.(หมวดทางหลวงแจ้ห่ม) ปริมาณงาน๑แห่ง 10/11/2563 ลป.2/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
113 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๔งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงรหัสงาน๓๒๐๐๐งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๒ระหว่างกม.๗๕๘+๘๐๐-กม.๗๕๙+๕๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๐๘๐ม.) 10/11/2563 ลป.2/10/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
114 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)ม.วังเหนือ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ จ.ลำปาง ทล.๑๐๓๕ ที่กม.๑๐๐+๕๐๐ซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/10/2563 eb.ลป.2/3/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
115 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๔ รหัสงาน๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑๐๓๙ที่กม.๓+๕๗๐ซ้ายทาง(แขวงฯลำปางที่๒)ปริมาณงาน๑แห่ง 19/10/2563 eb.ลป.2/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
116 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๔รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ๓-๖)ม.บ้านเสด็จแขวงฯลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล.๑ที่ กม.๗๒๐+๔๑๔ซ้ายทาง(ม.บ้านเสด็จ)ปริมาณงาน๑แห่ง 19/10/2563 eb.ลป.2/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
117 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๓๑+๐๐๐-กม.๓๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๙๒ ม.) 20/08/2563 eb.ลป.๒/๔๓/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
118 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 21/07/2563 eb.ลป.2/42/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
119 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๐๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๓๕+๐๐๐-กม.๓๙+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๕๕๖ ม.) 21/07/2563 eb.ลป.2/41/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
120 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้ - บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๗๗๐ (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๙๖ ต้น) 14/07/2563 eb.ลป.2/40/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 174 รายการ