title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านท่องเที่ยว ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสายทาง ดังนี้.- ๑. ทางหลวงหมายเลข ๑, ๒. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕, ๓. ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗, ๔. ทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗, ๕. ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ปริมาณงาน ๑๘ แห่ง 18/02/2564 ลป.2/38/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
77 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยง รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๑+๕๗๕-กม.๑๒+๖๑๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓๔ ต้น) 11/02/2564 ลป.2/36/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
78 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๕๖+๕๑๐-กม.๖๑+๖๒๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔๗ ต้น) 11/02/2564 ลป.2/37/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
79 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดตอน๔ระหว่าง กม.๗๒๒+๐๐๐-กม.๗๒๓+๑๕๕(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๖๖ต้น) 18/11/2563 ลป.2/12/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
80 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนวังหม้อพัฒนา-สำเภาทองตอน๒กม.๑๕+๒๖๙-กม.๑๙+๒๒๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๐ต้น) 23/11/2563 ลป.2/13/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
81 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ ปี ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัส ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2563 ลป.2/25/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
82 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปีงบประมาณ๒๕๖๔งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัส ๓๒๐๐๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน๑ ระหว่าง กม.๗๓๓+๕๐๐-กม.๗๓๔+๕๐๐ SB. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ลป.2/24/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
83 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครืองหมายจราจรบนผิวทาง ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๑๙+๒๓๐ NB.,SB (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗,๕๑๘ ตร.ม. 23/11/2563 ลป.2/14/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
84 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๒ กม.๗๗๘+๑๑๖-กม.๗๘๖+๕๔๐ NB.,SB. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๗,๕๑๘ ตร.ม. 18/11/2563 ลป.2/16/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
85 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๓๐๐ งานเครื่องหมายนำทาง ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๖ กม.๗๓๐+๐๐๐-กม.๗๗๐+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๖๖ อัน) 23/11/2563 ลป.2/17/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
86 จ้างก่อสร้าง ตามแผนฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๗๘ ต้น 23/11/2563 ลป.2/9/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
87 จ้างก่อสร้างตามแผนฯปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยฯรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล๑บ้านหวด-แม่กากม๗๗๖+๖๑๗-กม๘๑๔+๗๗๗,ทล๑๐๓๕วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง กม๐+๐๐๐-กม๓๐+๐๐๐,ทล๑๐๓๕สำเภาทอง-สันติสุขกม๓๐+๐๐๐-กม๕๕+๒๙๑,ทล๑๐๓๕สันติสุข-วังเหนือกม๕๕+๒๙๑-กม๑๐๕+๑๑๐ ๔แห่ง๓,๕๐๐ต้น 17/11/2563 ลป.2/5/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
88 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนประจำปี๒๕๖๔รหัส๓๓๒๐๐กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียนทล.๑ตอนสามัคคี-บ้านหวดกม.๗๑๐+๓๙๓-กม.๗๗๖+๖๑๗เป็นช่วงๆ๑แห่ง 17/11/2563 ลป.2/11/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
89 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทล. ๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขกม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๙๕.๖๕ ตร.ม.) 18/11/2563 ลป.2/7/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
90 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๔งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัส๓๑๓๐๐งานเครื่องหมายนำทางทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานกม๐+๐๐๐-กม๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ)และทล๑๓๒๙ตอนนาป้อใต้-บ้านเอื้อมกม๐+๐๐๐-กม๑๔+๔๙๑(เป็นช่วงๆ)๒แห่ง 18/11/2563 ลป.2/15/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 174 รายการ