title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างตามแผนงานฯ ปี๒๕๖๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ กิจกรรมหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทล.๑๑๕๗ ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๑๕+๗๑๑-กม.๒๕+๘๐๐(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง 18/07/2565 ลป.2/27/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
62 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture & Craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเม 15/06/2565 ลป.2/26/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
63 จ้างก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๘+๒๑๘-กม.๔๕+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง 04/04/2565 ลป.2/25/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
64 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ(งานเงินทุน) ครั้งที่2 10/02/2565 คค.06012/พ.1/3/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
65 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ(ครั้งที่ 2) 10/02/2565 คค.06012/พ.1/2/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
66 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ(งานเงินทุน) 10/02/2565 คค.06012/พ.1/1/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
67 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๔๔+๐๑๗ - กม. ๔๔+๕๑๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/01/2565 ลป.2/24/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
68 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง - ข่วงกอม ระหว่าง กม. ๔๔+๐๑๗ - กม. ๔๔+๕๑๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/01/2565 eb.ลป.2/4/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
69 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๕๔+๕๓๘-กม.๕๔+๖๑๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/01/2565 ลป.2/23/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
70 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๑+๐๗๐.๐๐ (SB) และ กม.๗๙๔+๙๗๕.๐๐(NB)ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/01/2565 ลป.2/18/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
71 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๔+๘๐๐-กม.๕+๙๘๐ 05/01/2565 ลป.2/22/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
72 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรหัสงาน๑๒๑๐๐กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนบ้านหวด-แม่กา ระหว่างกม.๗๘๗+๒๕๙-กม.๗๘๘+๑๓๐ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/01/2565 ลป.2/21/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
73 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสือมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) 05/04/2564 คค 06012/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
74 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 24/03/2564 คค 06012/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
75 งานจ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๓๐+๕๐๐-กม.๗๖๕+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/03/2564 ลป.2/40/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 174 รายการ