title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๒๐๐งานป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขตอน๑ระหว่างกม.๓๐+๐๐๐-กม.๕๕+๒๙๑(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๔๑๓ตร.ม.) 02/11/2565 ลป.2/8/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
47 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๒๐งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข๑๐๓๕ตอนสำเภาทอง-สันติสุขตอน๒ระหว่างกม.๕๓+๕๕๐-กม.๕๓+๕๕๑ปริมาณงาณ๑แห่ง 02/11/2565 ลป.2/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
48 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑๑๕๔ตอนแก่งเสือเต้น-ดอนไชยระหว่างกม๕๖+๖๓๗-กม๕๗+๗๖๙(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๓๘ต้น) 02/11/2565 ลป.2/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
49 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖รหัสงาน๓๓๓๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑ตอนบ้านหวด-แม่การะหว่างกม.๘๑๑+๐๐๐-กม.๘๑๔+๗๗๗ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๑๙๖ม.) 02/11/2565 ลป.2/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
50 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๒๙+๘๙๗-กม.๗๓๓+๒๗๕ (NB) ปริมาณงาน ๓๗,๓๙๔ ตร.ม. 26/10/2565 ลป.2/10/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
51 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๔๕+๗๖๙-กม.๗๔๘+๑๒๕ (NB) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๔,๘๕๕ตร.ม.) 26/10/2565 ลป.2/16/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
52 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๐+๓๐๑-กม.๒+๙๖๕ ปริมาณงาน ๓๑,๙๖๘ ตร.ม. 25/10/2565 eb.ลป.2/7/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
53 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๙ ตอน นาป้อใต้-บ้านเอื้อม ระหว่าง กม.๗+๖๙๕- กม.๑๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๓๓,๙๓๐ ตร.ม. 25/10/2565 eb.ลป.2/6/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
54 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๘๖+๕๕๓-กม.๗๘๙+๘๗๘ (NB) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง (๒๕,๗๔๙ตร.ม.) 25/10/2565 ลป.2/12/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
55 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๘๐๔+๒๐๐-กม.๘๐๗+๕๐๐ (NB) ปริมาณงาน ๓๔,๑๖๗ ตร.ม. 21/10/2565 eb.ลป.2/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
56 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก - แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๘+๖๐๖-กม.๕๐+๗๓๐ ปริมาณงาน ๓๑,๘๙๓ ตร.ม. 21/10/2565 eb.ลป.2/5/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
57 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๘๘+๕๐๐-กม.๙๑+๒๘๐ ปริมาณงาน ๓๓,๓๖๐ ตร.ม. 21/10/2565 eb.ลป.2/4/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
58 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน(ระดับ๑-๒)แขวงทางหลวงลำปางที่๒จลำปาง๑แห่งทล๑๐๓๙ตอนดงสันเงิน-ขามแดงที่กม3+570ด้านซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 16/09/2565 ลป.2/2/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
59 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการระดับ๓-๖ขทลำปางที่๒จ.ลำปาง๑แห่งทล๑๐๓๙ตอนดงสันเงิน-ขามแดงที่กม.๓+๕๗๐ด้านซ้ายทางปริมาณงาน๑แห่ง 16/09/2565 ลป.2/1/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
60 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๐๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๓ตอนสันติสุข-วังเหนือระหว่างกม๙๕+๐๐๐-กม๑๐๐+๐๐๐เป็นช่วงๆตำบลวังใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง 04/08/2565 ลป.2/28/2565 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 174 รายการ