title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๑งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ตอนบ้านหวด-แม่กาตอน๓ระหว่างกม.๗๙๕+๙๐๐-กม.๗๙๘+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑๑๗ต้น 04/04/2567 eb.ลป.2/16/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
17 จ้างก่อสร้างตามแผนฯกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอน แม่ตอนหลวง-ข่วงกอม ระหว่าง กม.๔๐+๘๔๕-กม.๔๓+๖๑๕ (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๒๕๖ ม.) 04/04/2567 eb.ลป.2/17/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18 จ้างก่อสร้างตามแผนฯการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตรายทล.๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานตอน๒ระหว่างกม.๕๐+๖๒๐-กม.๕๔+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑ แห่ง(๑,๒๖๘ ม.) 04/04/2567 eb.ลป.2/14/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
19 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๕๑๐งานราวกันอันตราย ทล.๑ตอน บ้านหวด-แม่กาตอน ๒ระหว่างกม.๘๐๘+๐๐๐-กม.๘๑๑+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน๑แห่ง(๑,๓๔๘ ม.) 04/04/2567 eb.ลป.2/11/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
20 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ระหว่าง กม.๗๑๑+๓๕๐-กม.๗๑๓+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมา 04/04/2567 eb.ลป.2/8/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
21 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานฯ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน๓๑๒๑ งานป้ายข้างทาง ทล.๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ตอน๓ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๕๕+๑๐๙(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน๑แห่ง(๒๕๒.๘๗ตร.ม.) 04/04/2567 eb.ลป.2/9/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
22 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๕๒+๙๐๐-กม.๗๗๖+๖๑๗ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๓,๑๓๖ ตร.ม) 02/04/2567 eb.ลป.2/5/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
23 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม.๓๖+๐๐๐-กม.๓๘+๔๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (2.425กม) 02/04/2567 eb.ลป.2/1/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
24 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี-บ้านหวด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗๔๖+๔๐๐-กม.๗๔๗+๔๖๖ (RT) ปริมาณงาน ๑๐,๕๖๓ ตร.ม 02/04/2567 eb.ลป.2/2/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
25 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๒๙+๓๔๕-กม.๓๑+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๒๐ กม.) 02/04/2567 eb.ลป.2/6/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
26 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๘๒+๓๒๕-กม.๗๘๖+๕๕๓ LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม.) 02/04/2567 eb.ลป.2/3/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
27 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐-กม.+๑๘+๕๗๙ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ( ๘๗๕ ตร.ม.) 02/04/2567 eb.ลป.2/4/2567 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
28 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ ๑ รายการ 13/07/2566 คค 06012/พ.1/3/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
29 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน จำนวน ๑ รายการ 26/05/2566 คค 06012/พ.1/2/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
30 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี๒๕๖๖งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน๓๑๔๑๐งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข๑๑๕๗ตอนควบคุม๐๑๐๐ตอนท่าล้อ-เมืองปานระหว่างกม๔+๐๐๐-๐๐๐-กม.๘+๕๐๐เป็นช่วงๆปริมาณงาน๑แห่ง๗๗ต้น 29/03/2566 ลป.2/24/2566 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 16 ถึง 30 จาก 174 รายการ