title
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
Lampang 2 highway district
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔+๐๐๐-กม.๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. 08/04/2563 eb.ลป.2/12/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 16/03/2563 528/60/63/103 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
108 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๐-กม.๑๕+๒๓๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๙ ต้น) 08/04/2563 eb.ลป.2/11/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
109 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๓๗+๐๐๐-กม.๓๘+๒๑๘ ปริมาณงาน ๑๔,๙๑๖ ตร.ม. 09/04/2563 eb.ลป.2/10/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
110 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา-สำเภาทอง ระหว่าง กม.๑๙+๒๐๐-กม.๒๐+๓๗๐ ปริมาณงาน ๑๔,๐๔๐ ตร.ม. 10/04/2563 eb.ลป.2/9/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
111 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน ๑ รายการ 13/03/2563 528/-/63/102 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
112 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 13/03/2563 528/งท/30/63/67 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
113 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ-เมืองปาน ระหว่าง กม.๔๓+๘๗๒-กม.๔๗+๑๘๔ ปริมาณงาน ๓๑,๖๔๑ ตร.ม. 08/04/2563 eb.ลป.2/8/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
114 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐ ตอน ปากบอก-แม่เฮียว ระหว่าง กม.๔๐+๕๐๐-กม.๔๓+๑๗๗ ปริมาณงาน ๒๖,๗๗๒ ตร.ม. 09/04/2563 eb.ลป.2/6/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
115 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๙๘+๒๔๖-กม.๑๐๐+๑๒๔ ปริมาณงาน ๑.๘๗๘ กม. 08/04/2563 eb.ลป.2/7/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
116 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอน แก่งเสือเต้น-ดอนไชย ระหว่าง กม.๕๔+๖๖๐-กม.๕๗+๗๖๙ ปริมาณงาน ๒๗,๙๘๑ ตร.ม. 08/04/2563 eb.ลป.2/5/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
117 ซื้อวัสดุเครื่องจักร 11/03/2563 528/งท/30/63/64 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ 11/03/2563 528/45/63/101 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
119 จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๕๔+๕๖๐ กม.๕๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2563 eb.ลป.2/3/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
120 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน บ้านหวด-แม่กา ระหว่าง กม.๗๙๗+๘๗๖-กม.๗๙๙+๐๑๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 eb.ลป.๒/๔/๒๕๖๓ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 520 รายการ